Materasso Materasso Všetko na jednom mieste

O spoločnosti Materasso

Európska únia - Modernizácia

Európska únia - Modernizácia

Modernizácia vykurovacieho systému MATERASSO Slovakia, s.r.o.

Názov projektu: Modernizácia vykurovacieho systému MATERASSO Slovakia, s.r.o.

Kód projektu: 310041T907

Zazmluvnená výška NFP: 128 095,06 EUR

Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom tohto projektu je „Zvýšenie energetickej účinnosti v spoločnosti MATERASSO Slovakia, s.r.o." Hlavný cieľ dosiahneme prostredníctvom čiastkových cieľov, ktorými sú:

 • zabezpečenie energetického auditu spoločnosti odborne spôsobilou osobou v súlade s Vyhláškou MH SR 429/2009 Z. z. s návrhom opatrení v oblasti energetickej efektívnosti a využívanie OZE v spoločnosti MATERASSO Slovakia, s.r.o.,
 • zvýšenie energetickej účinnosti a emisií CO2 prostredníctvom realizácie vhodných opatrení vyplývajúcich z energetického auditu.

V rámci realizácie projektu sú realizované dve hlavné aktivity, a to:

 • Zabezpečenie energetických auditov v MSP realizovaná v období 12/2018 – 1/2019 a
 • Implementácia opatrení z energetických auditov v MSP realizovaná v období 08/2019 – 10/2019.

Realizáciou projektu budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele projektu:

 • Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov – 117,297 (t ekviv.CO2),
 • Počet energetických auditov – 1 (počet),
 • Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch – 1 (počet),
 • Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora – 1 (počet),
 • Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu – 58 (MWh/rok),
 • Spotreba energie v podniku po realizácii opatrení energetickej efektívnosti – 408,3333 (MWh/rok),
 • Spotreba energie v podniku pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti – 466,3333 (MWh/rok),
 • Úspora PEZ v podniku – 58 (MWh/rok),
 • Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov – 0,301 (MW),
 • Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov – 0,301 (MWt),
 • Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE – 273,443 (MWh/rok).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.
Webové sídlo RO: www.op.kzp.sk
Webové sídlo SO: www.siea.sk
Webové sídlo: ÚV SR: www.partnerskadohoda.gov.sk